04:04 | GMT: 02:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DSS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
DSS
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku.
DSS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
DSS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DSS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DSS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DSS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DSS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DSS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy 2011, pokrycia straty w roku obrotowym 2011 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za okres od dnia 17 kwietnia 2012r do dnia 31 grudnia 2012r oraz pokrycia straty w roku obrotowym 2012.
DSS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DSS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
DSS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DSS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DSS
NWZA ws. zmiany w składzie RN, zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN, zmiany statutu.
DSS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
DSS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
DSS
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZA z 20 kwietnia 2012, zmiany statutu i in.
DSS
Zawieszenie obrotu akcjami spółki z powodu nie przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał 2012 w terminie określonym przepisami prawa.
DSS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80, WIG, WIG-Poland i WIG-surowce.
DSS
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w składzie zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji oraz zmian w statucie.
DSS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
DSS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
DSS
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DSS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
DSS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
DSS
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
DSS
WZA
DSS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
DSS
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
DSS
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
DSS
Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2010 roku.
DSS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.


«Powrót do terminarza spółek