12:00 | GMT: 10:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DTP

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
DTP
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW na wniosek spółki.
DTP
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz odstąpienia od wypłacania przez spółkę wynagrodzeń na rzecz członków jej RN.
DTP
Dzień wykupu akcji spółki przez PRA Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 4,90 zł za akcję.
DTP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DTP
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
DTP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DTP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
DTP
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PRA Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
DTP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
DTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DTP
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PRA Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
DTP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DTP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DTP
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję oraz zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,08 zł na akcję.
DTP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DTP
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,08 zł na akcję.
DTP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
DTP
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN.
DTP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
DTP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
DTP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz przeznaczenia zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy, wypłaty zaliczki na dywidendę za 2015 rok, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki.
DTP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
DTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DTP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DTP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DTP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
DTP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DTP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, pokrycia straty z lat ubiegłych, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
DTP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
DTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DTP
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
DTP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
DTP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DTP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DTP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DTP
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DTP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
DTP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DTP
Pierwszy dzień notowań na NC 5.714.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DTP
Publikacja raportu za 2012 rok.
DTP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
DTP
NWZA ws. zmiany statutu oraz przyznania członkom RN wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.
DTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
DTP
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
DTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DTP
NWZA ws. zmian w składzie RN, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru.
DTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
DTP
NWZA ws. uzupełnienia składu RN oraz przyjęcia regulaminu walnych zgromadzeń.
DTP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DTP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek