18:49 | GMT: 16:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KERDOS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
KERDOS
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
KERDOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KERDOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.
KERDOS
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty oraz scalenia akcji.
KERDOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KERDOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KERDOS
NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółek Kerdos Group S. A. w restrukturyzacji oraz Dayli Polska Sp. z o. o. w restrukturyzacji, obniżenia kapitału zakładowego celem pokrycia straty roku obrotowego 2015, wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń wobec byłych członków organów zarządczych i nadzorczych oraz spółek powiązanych, zmiany statutu.
KERDOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KERDOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
KERDOS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
KERDOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KERDOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
KERDOS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
KERDOS
NWZA ws. odwołania dotychczasowych członków RN, powołania nowych członków RN, powołania audytora do spraw szczególnych w celu weryfikacji zasadności transakcji zakupu udziałów spółki Meng Drogerie+ S.A., spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, zmiany § 6 statutu.
KERDOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KERDOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KERDOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.328.162 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
KERDOS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany statutu.
KERDOS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu i zmiany zasad wynagradzania RN.
KERDOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KERDOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
KERDOS
Początek notowań spółki HYGIENIKA (HGN) pod nazwą KERDOS (KRS), w związku ze zmianą firmy.
KERDOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
KERDOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
KERDOS
NWZA ws. m.in. zbycia przedsiębiorstwa na rzecz MR. HOUSE EUROPE SA z siedzibą w Lublińcu oraz zmiany statutu.
KERDOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
KERDOS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KERDOS
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
KERDOS
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
KERDOS
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii I.
KERDOS
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów detalicznych.
KERDOS
Początek budowania księgi popytu i przyjmowania zapisów w transzy inwestorów detalicznych na akcje serii I.
KERDOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KERDOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KERDOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KERDOS
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii F i pozbawienia w całości prawa poboru ww. warrantów, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii F w związku z emisją ww. warrantów uprawniających do objęcia akcji serii F oraz zmiany statutu.
KERDOS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KERDOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KERDOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.930.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KERDOS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z roku 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej.
KERDOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
KERDOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
KERDOS
NWZA ws. powołania członka RN i zmiany statutu.
KERDOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KERDOS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
KERDOS
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
KERDOS
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii G i pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru akcji serii G oraz zmiany statutu.
KERDOS
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii G i pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru akcji serii G oraz zmiany statutu.
KERDOS
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok oraz pokrycia strat z lat 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008.
KERDOS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KERDOS
Publikacja raportu za 2011 rok.
KERDOS
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
KERDOS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
KERDOS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
KERDOS
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
KERDOS
WZA
KERDOS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
KERDOS
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek