19:07 | GMT: 17:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
PEO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,96 zł na akcję.
AMC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.
API 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
AQU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,99 zł na akcję.
ARC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmiany wszystkich dotychczasowych akcji serii A, B i C na akcje serii D, potwierdzenia ważności uchwały podjętej w dniu 20.06.2013r w sprawie nabycia akcji własnych spółki, umorzenia akcji oraz zmiany statutu.
ASB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 USD na akcję.
AST 
GPW 
 
ZWZA
ATD 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 12,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fisterra sp. z o.o.
BAL 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BST 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
BLR 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D i E do obrotu na NC, zmiany statutu oraz wyboru członków RN.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C z prawem do objęcia akcji serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, wyrównawczego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu GPW, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
CRM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zmiany uchwały nr 6 WZA z dnia 21.02.2014r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ECD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GJA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IAG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 3.672.780 akcji serii D, 318.077 akcji serii E, 317.466 akcji serii F.
JJO 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.100.240 akcji zwykłych na okaziciela.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
LXT 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 do 31.03.2014.
MEG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
MGM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
OTS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 7,00 zł na akcję.
PCG 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PFM 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
PTH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
TSG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
VKT 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VDS 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i określenia zasad ich nabywania, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z marką W.KRUK na rzecz spółki zależnej.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres ZWG
ZWG 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.