18:20 | GMT: 16:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IFCAPITAL

Data
Spółka
Wydarzenie
IFCAPITAL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
IFCAPITAL
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
IFCAPITAL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.
IFCAPITAL
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018r.
IFCAPITAL
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
IFCAPITAL
NWZA ws. zmiany uchwał nr 17 i 21 ZWZ z 30.05.2018r. oraz przyjęcia statutu.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IFCAPITAL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz przeniesienia siedziby spółki do Estonii.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za 2017 rok.
IFCAPITAL
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 29 kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą nr 18 ZWZ z 27 kwietnia 2017r., połączenia INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
IFCAPITAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 258.424 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IFCAPITAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za 2016 rok.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
IFCAPITAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.341.576 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IFCAPITAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., pokrycia strat z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
IFCAPITAL
Split akcji w stosunku 1:2.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za 2015 rok.
IFCAPITAL
NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie) oraz obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmiany statutu.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
IFCAPITAL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IFCAPITAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za 2014 rok.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
IFCAPITAL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
IFCAPITAL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za 2013 rok.
IFCAPITAL
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IFCAPITAL
Scalenie akcji w stosunku 6:1.
IFCAPITAL
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IFCAPITAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.296.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
IFCAPITAL
NWZA ws. m.in. scalenia akcji, uchylenia uchwały nr 24 NWZ z dnia 28.06.2012r oraz zmiany statutu.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IFCAPITAL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela, ujednolicenia oznaczenia emisji akcji, uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A i B, uchylenia uprzywilejowania akcji w zakresie prawa powoływania członków RN oraz zmiany statutu.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
IFCAPITAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za 2012 rok.
IFCAPITAL
Po zakończeniu sesji akcje spółki zostaną wykreślone z list indeksów sWIG80, WIG i WIG Poland.
IFCAPITAL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
IFCAPITAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
IFCAPITAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
IFCAPITAL
WZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz dalszego istnienia spółki, wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela i zmiany statutu.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za 2011 rok.
IFCAPITAL
Początek notowań spółki HERMAN (HER) pod nazwą IFCAPITAL (IFC), w związku ze zmianą firmy.
IFCAPITAL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TransRMF-Plus Sp. z o.o.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
IFCAPITAL
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o., zmiany siedziby, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
IFCAPITAL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TransRMF-Plus Sp. z o.o.
IFCAPITAL
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
IFCAPITAL
WZA
IFCAPITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za 2010 rok.
IFCAPITAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek